1. Darba aizsardzības dokumentācijas audits
Uzņēmumu atbilstības vispārīgām darba aizsardzības prasībām izvērtējums
Darba aizsardzības audita ziņojuma sagatavošana un izvērtēšana
2. Darba vides risku noteikšana un novērtēšana
Esošā darba vides riska novērtējuma pārskatīšana
Darba vides risku novērtēšana
Nodarbināto informēšana par darba vides riska faktoriem un pasākumiem to novēršanai vai samazināšanai.
Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā (līdz 1 gadam) un sievietes, kas baro bērnu ar krūti visā barošanas laikā - darba vietas riska novērtējums
Citu personu, kam nepieciešama īpaša aizsardzība, darba vides riska novērtējums
3. Nelaimes gadījumu darbā, negadījumu, traumu, gandrīz notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana
Dalība izmeklēšanas komisijas darbā
Aktu, atzinumu, ziņojumu sagatavošana, reģistrēšana, uzglabāšana
4. Ievadapmācība, instruktāžas darba vietā, tematiskās apmācības
Atbildīgajām personām par apmācību.
Visiem darbiniekiem.
Darbiniekiem, kas veic specifiskus darbus (piem., uz jumtiem)
Materiālu sagatavošana e-apmācībām.
5. Darba aizsardzībai saistošo dokumentu izstrāde (instrukcijas, pasākumu plāni u.c.) un aktualizācija
Esošo darba aizsardzības instrukciju pārskatīšana un aktualizēšana, jaunu nepieciešamo instrukciju izstrāde
Ar darba aizsardzību saistīto rīkojumu izstrāde, aktualizēšana
Esošā darba aizsardzības pasākumu plāna un tā izpildes izvērtēšana, jauna darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
Darba vietu (profesiju, amatu, personu) saraksta sastādīšana, kurās iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, vai kurās nodarbinātie veic darbu, kas saistīts ar īpašu risku darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
Darbinieku saraksta sastādīšana/aktualizēšana, kuriem veicama obligātā veselības pārbaude un kuru darbs saistīts ar īpašu risku
Darba vietu/profesiju /amatu vai personu saraksta aktualizēšana, kurās lietojami individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)
Citu normatīvajos aktos noteikto sarakstu sastādīšana, atbilstoši darba vides riska novērtējumam
6. Informēšana par izmaiņām normatīvo aktu prasībās darba aizsardzības jomā
Reizi mēnesī informē atbildīgo par darba aizsardzību uzņēmumā par saistošajām darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izmaiņām.
7. Obligāto veselības pārbaužu organizēšana
Konsultē par obligātās veselības pārbaudes karšu aizpildīšanu saskaņā ar sastādīto darbinieku sarakstu. Izstrādā procedūru, rīkojumu projektus
Aizpilda obligātās veselības pārbaudes kartes, izsniedz nodarbinātajiem, kontrolē apmeklējumu, rezultātus
8. Konsultēšana par citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem
Jebkurā laikā sniedz konsultācijas par uzņēmumu interesējošiem darba aizsardzības jautājumiem
9. Mērījumi darba vietās un telpās
Apgaismojuma, temperatūras, gaisa mitruma, indikatīvi trokšņa mērījumi
Ventilācijas efektivitātes novērtējums, izmantojot ogļskābās gāzes mērījumus
Ogļskābās gāzes koncentrācijas mērījumi
Elektromagnētiskā lauka mērījumi
Gamma starojuma dozas jaudas mērījumi
10. Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un piegāde