Piedāvājam sekojošus pakalpojumus elektromagnētisko lauku novērtējumam:

1.sagaidāmā elektromagnētiskā lauka parametru (elektriskā lauka intensitāte un magnētiskā lauka indukcija zemfrekvences lauku gadījumā vai arī elektriskā lauka intensitāte un elektriskā lauka plūsmas blīvums augstfrekvences lauku gadījumā) teorētisko novērtējumu;

 2.praktiskos elektromagnētiskā lauka parametru mērījumus :

o zemfrekvences diapazonā, piem., elektriskā lauka intensitāti un magnētiskā lauka indukciju augstsprieguma līniju vai jaudīgu zemfrekvences iekārtu tuvumā

o  augstfrekvences diapazonā, piem., mobilo sakaru bāzes staciju raidošo antenu, TV un radiostaciju un retranslatoru antenu apkārtnē, bezvadu interneta pieejas punktu raidošo iekārtu tuvumā, dažāda veida radaru iekārtu tuvumā

o  iegūto mērījumu rezultātu izvērtēšanu, balstoties uz ES ieteikumu 1999/519/EC sabiedrības aizsardzībai no elektromagnētisko lauku iedarbības, 2015. gada MK noteikumiem Nr.584 ”Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”, kā arī, ja klients to pieprasa arī pēc citu valstu standartiem, ieteikumiem.